Prawo do odstąpienia od umowy

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Kupującemu działającemu jako osoba fizyczna przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 22kodeksu cywilnego.

  1. Odstąpienie dokonuje Użytkownik będący konsumentem, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie na adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Sprzedającego wskazany w ustępie I punkt 1 niniejszego Regulaminu.