Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.NISZCZARKA.COM

NOTA PRAWNA

 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Imprimus Sp. z o.o. z siedzibą
  w Laskowicach przy ulicy Parkowej 56 wpisanym do KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP 5272560359.

 2. Zawartość, struktura oraz kolorystyka niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub/i informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych
  na stronie materiałów, znaków towarowych, logotypów jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody właściciela jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 3. Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 4. Strona internetowa jest prowadzona przez polski podmiot i podlega prawu polskiemu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego niszczerka.com jest Imprimus Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowicach przy ul. Parkowej 56, 86-130 Laskowice, wpisanym do KRS 0000296330, REGON 141184433, NIP 5272560359 zwany dalej jako Sprzedający.

 2. Regulamin określa sposób zasady i sposoby korzystania ze sklepu.

 1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy są towary prezentowane na stronie internetowej www.niszczarka.com

 2. Przedmioty sprzedawane z pośrednictwem strony internetowej www.niszczarka.com zostały sprowadzone na rynek polski z legalnego źródła, są wolne od wad prawnych oraz wad fizycznych.

 1. ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej niszczarka.com są cenami brutto podanymi w walucie Polski Złoty.

 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

 • dodanie do koszyka produktu;

 • wybór rodzaju dostawy;

 • wybór rodzaju płatności;

 • wybór miejsca wydania rzeczy;

 • złożenie w sklepie zamówienia.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres
  e-mail podany przez Sprzedającego. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedającego, podaje specyfikację towaru tj.: nazwę towaru, kolor oraz ilość, spośród oraz swoje dane teleadresowe.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych teleadresowych,
  w szczególności adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego numeru telefonu.

 3. Kupujący składając zmówienie zobowiązany jest do zapłaty za zamówienie przed wydaniem towaru przez Sprzedającego. Dotyczy to także sytuacji wysyłki towaru w opcji „za pobraniem”. W wyjątkowych sytuacja jest możliwość zapłacenia w odroczonym terminie po otrzymaniu towaru.

 4. W przypadku wątpliwości ze strony Sprzedającego, odnośnie finalizacji transakcji przez Kupującego oraz przy realizacji zamówień zindywidualizowanych oraz zamówień poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający może żądać przedpłaty. Przedpłata jest odejmowana od ceny jaką finalnie Kupujący ma uiścić za towar. Przedpłata dokonywana jest na numer rachunku bankowego Sprzedającego (IBAN/SWIFT) podanym w punkcie V. 1. (PŁATNOŚĆ).

 5. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedający przesyła, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, potwierdzenie zamówienia, które uznaje się za moment przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00. Wysyłka towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej i odbywa się także w dni robocze.

 3. Zamówienia realizowane są na ternie Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W przypadku zamówień dostarczanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki towaru pokrywa Sprzedający.

 5. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszych ustaleniach istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Rzeczpospolitej Polski. Koszty oraz warunki wysyłki poza RP ustalane są indywidualnie.

 6. W przypadku indywidualnych zamówień, polegających na zamówieniu większej ilości towaru lub urządzeń na specjalne zamówienie Kupującego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czym Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 7. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru w magazynie lub nagłych zdarzeń losowych, nie zależnych od Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistniałej sytuacji Sprzedający zawiadomi kupującego niezwłocznie.

 8. Do każdego zamówienia złączana jest faktura VAT. W celu otrzymania faktury, należy podać dane przedsiębiorcy takie jak nazwa przedsiębiorcy, dane teleadresowe oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności można dokonać w następujący sposób:

 • Przedpłata przelewem tradycyjnym na konto prowadzonym przez Bank BGŻ

06 1600 1462 1816 8160 5000 0001 w Banku BGŻ,

 • Przelew za pośrednictwem Operatora Płatności z którym Serwis współpracuje czyli dokonanie płatności on-line;

 • Za pobraniem - w przypadku zapłaty za towar firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówienia,

 • Zapłata gotówką w siedzibie Sprzedającego lub w innym miejscu ustalonym wspólnie przez Sprzedającego oraz Zamawiającego.

 • Sprzedaż ratalna;
 • Sprzedaż leasingowa.

 1. DOSTAWA

 1. Kupujący po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wizualnego jak i technicznego urządzenia. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu plomb i taśm naklejonych na przesyłkę.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, rozdarcia, zerwania plomb lub taśm zabezpieczających, należy odnotować na liście przewozowym informację o zauważonym uszkodzeniu. W przypadku zaistnienie wyżej opisanej sytuacji Kupujący ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub przyjąć przesyłkę i otworzyć przesyłkę w obecności kuriera oraz dokładnie sprawdzić stan towaru.

 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości w dostarczaniu przesyłki, należy sporządzić protokół szkody. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie i podpisany przez Kupujący oraz Kuriera. O zaistniałej sytuacji, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia dalszych kroków postępowania.

 4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 1. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Techniczne warunki skorzystania ze Strony, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla prawidłowego funkcjonowania oraz dla bezpieczeństwa danych podawanych na Stronie internetowej.

 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika który:

 1. Korzystającego z komputera z dostępem do Internetu,

 2. Korzystającego jednej z przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji:

 • Mozilla Firefox,

 • Opera,

 • Google Chrome,

 • Apple Safari.

 1. Wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.

 1. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującemu działającemu jako osoba fizyczna przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221

kodeksu cywilnego.

 1. Odstąpienie dokonuje Użytkownik będący konsumentem, poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie może być przesłane elektronicznie na adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Sprzedającego wskazany w ustępie I punkt 1 niniejszego Regulaminu.

 1. GWARANCJA

 1. Sprzedawany towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi od 12 do 24 miesięcy na urządzenie oraz na mechanizmy tnące od 12 do 120 miesięcy.

 2. W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie serwisu można kontaktować się pod adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl

 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Kupującego, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.

 4. W przypadku gdy zakupu zostanie dokonany przez Konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo rękojmi. Przepisy wynikające z gwarancji producenta w żaden sposób nie ograniczają prawa rękojmi względem Konsumenta.

 1. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podawanych na stronie internetowe niszczarka.com jest Sprzedający.

 2. Sklep zapewnia każdemu Użytkownikowi, w każdym czasie prawo do wglądu w swoje Dane Osobowe, aktualizowania, modyfikowania ich treści w całości lub w części oraz ich usuwania.

 3. W celu realizacji uprawnień Kupującego opisanych w punkcie 2. powyżej, należy skontaktować się ze Sprzedającym pod adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl .

 4. Dane osobowe, gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, nie są udostępniane innym podmiotom.

 5. Administrator danych osobowych na mocy odrębnych przepisów prawnych może być zobowiązanych przez instytucje ochrony prawnej lub organy administracji państwowej do udostępnienie Danych Osobowych Klienta.

 6. Administrator nie udostępnia podmiotom trzecim innymi niż to wynika z celu działalności sklepu internetowego niszczarka.com.

Administrator zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań by Dane Osobowe były odpowiednio przechowywane, przetwarzane oraz strzeżone zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz aktach.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają polskie przepisy prawne.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie w drodze negocjacji, z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 3. Zdjęcia oferowanych produktów zamieszczone na stronie internetowej niszczarka.com mogą, ze względów technicznych, nieznacznie odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

 4. Regulaminu, błędy na niniejszej stronie proszę kierować na adres e-mail: dariusz.lipka@imprimus.pl

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.